Uncategorized

Malta School of Music Prospectus and New Applications

The Malta School of Music has just published its Prospectus for the 2022-2023 scholastic year, and announced that applications for new students will be open between the 18th and 31st of May.

The School of Music currently caters for 800 students ranging from beginners to higher diploma level. With a strong team of 80 specialized music teachers, the school offers an unrivalled opportunity for any student at any level who would like to delve into the world of music. The school offers accredited courses from MQF Level 1 to MQF Level 5, as well as an opportunity to join the school in a more leisurely manner for those who wish to focus on the enjoyment that music gives.

“I would teach children music, physics, and philosophy; but most importantly music, for the patterns in music and all the arts are the keys to learning.” Ms Maria Blanco, Head of the School of Music, chose this quote by Plato to introduce this year’s Prospectus, going on to explain that “plenty of research points towards the fact that music is crucial for emotional and cognitive development, and I cannot recommend strongly enough the decision to encourage children to learn music.”

Each year, the school opens its doors to around 200 new students who are selected through an audition process that identifies musical skills and aptitude, allowing students to choose their best pathway. Young beginners are invited to apply for the Music Makers Course, catering for 6 to 8 year old students, who will be guided in choosing the right instrument for them and preparing them for entry to the Regular Music Course, which sees them developing musical skills up to MQF Level 4 in both music theory and practice.

This year, the school is offering the option for external students to join the school for non-formal courses by inviting music students to audition for one of the various music groups such as chamber ensembles, string orchestra, wind band, jazz ensemble, children’s choir or full orchestra. The School has also opened new calls for its Opera Studio, which was launched to great acclaim last February.

The 2022-23 Prospectus may be viewed online on SoM Prospectus 2022 (canva.com)

It is suggested to follow the Malta School of Music Facebook page for all the latest news, information and updates. Applications will be received online between the 18th and 31st of May, through the following site: https://mavc.gov.mt/programme/apply

_________________________________________________________

Prospectus tal-Iskola tal-Mużika u Applikazzjonijiet Ġodda

L-Iskola tal-Mużika f’Malta għadha kemm ippublikat il-Prospectus tagħha għas-sena akkademika 2022-2023, u ħabbret li ser tkun qegħda tirċievi l-applikazzjonijiet mill-istudenti l-ġodda bejn it-18 u il-31 ta’ Mejju.

l-Iskola tal-Mużika toffri l-edukazzjoni tagħha għal 880 student li ivarjaw  minn dawk li sejrin jibdew mill-qiegħ  sa dawk li jxitequ jaslu għal livell ogħla f’livell ta’ diploma. B’tim b’saħħtu ta’ 80 għalliem tal-mużika speċjalizzat, l-iskola toffri   opportunita` mhux imxekkla għal kull student fi kwalunkwe livell li jkun jixtieq jidħol bi ħġaru fid-dinja tal-mużika. L-iskola toffri korsijiet akkreditati minn Livell 1 tal-MQF sal-Livell 5 tal-MQF, kif ukoll opportunita` li jingħaqad mal-iskola b’mod komdu lil dawk kollha li jkunu jixtiequ jiffokaw fuq il-pjaċir li taf toffri l-mużika.

 

“Jien kieku ngħallem lit-tfal mużika, fiżika u filosofija; iżda l-iktar importanti hija il-mużika, għax-xejriet fil-mużika u l-arti kollha huma l-imfietaħ għat-tagħlim.” Is-Sra Maria Blanco, Kap tal-Iskola tal-Mużika, għażlet din il-kwotazzjoni ta’ Plato biex tintroduċi il-Prospectus ta din is-sena, u kompliet tispjega kif “ħafna riċerka tindika li il-mużika hija kruċjali għall-iżvilup emozzjonali u intelletwali, u ma nistgħax nirrakomanda biżżejjed il-bżonn li inħeġġu lit-tfal jitgħallmu il-mużika”.

Ta’ kull sena l-iskola tiftaħ il-bibien tagħha lil madwar 200 student ġdid li japplikaw u jintagħżlu permezz ta’ process ta’ audition process li jidentifika l-ħiliet u l-inklinazzjonijiet u attitudnijiet  mużikali, li jippermettu lill-istudenti jagħżlu l-aħjar triq tagħhom. Dawk iż-żgħar li jixtiequ jibdew mill-bidu jistgħu japplikaw għall-kors tal-Music Makers, li jkopri studenti bejn sitta u tmin snin, li jkunu iggwidati jagħżlu l-aħjar strument li jkun jgħodd għalihom u jħejjuhom għad-dħul f’Kors Regolari tal-Mużika, li jarahom jiżviluppaw il-ħiliet mużikali tagħhom sal-Livell 4 tal-MQF kemm fit-teorija kif ukoll fil-prattika tal-mużika.

Din is-sena, l-iskola qed toffri l-għażla lil studenti minn barra sabiex dawn ikunu jistgħu japplikaw biex jagħmlu awdizzjoni għal wieħed mid-diversi gruppi mużikali bħalma huma l-baned, chamber ensembles, diversi orkestra jew kor ta tfal.

Opportunita` kbira oħra qed tiġi ippreżentata permezz ta applikazzjonijiet ġodda għal-Opera Studio, li ġie imniehed f’Frar li għadda.

Il-Prospectus ta 2022-23 jista jitniżżel minn SoM Prospectus 2022 (canva.com)

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn fuq il-paġna FB Malta School of Music. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu onlajn bejn it-18 u il-31 ta’ Mejju, minn fuq dan is-sit: https://mavc.gov.mt/programme/apply